သတင္းမ်ား
ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ၿမန္မာစားေသာက္ကုုန္ ထုုတ္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္း (Myanmar Modern Foods) မွ ထုုတ္လုုပ္ေသာ ထုုတ္ကုုန္မ်ားကိုု လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူအားေပးႏိုုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ၏အေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ကုုမၼဏီသည္ ၁၉ ၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကိုု အဓိကထား၍ ထုတ္လုပ္ေသာ မိသားစုလုပ္ငန္းၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ကုုမၼဏီမွ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ငရုတ္ဆီ၊ ငံၿပာရည္၊ ရွာလကာရည္၊ စေတာ္ဘယ္ရီယို၊ ၾကက္သြန္ၿဖဴအိုးစိမ္၊ ဒညင္းသီးဆားစိမ္ ၊ခ်ဥ္ဖက္ တို႔ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ငရုုတ္ဆီ၊ ဒညင္းသီးဆားစိမ္၊ ရွာလကာရည္ တို႔ကို အဓိကထား၍ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဦးသန္းေအးသည္ (Yangon Uinversity) မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ေသာ Dip in Food ကို First Batch တြင္သင္ယူခဲ့သည္...

ကၽြန္ပ္တိုု႔အေၾကာင္း


ကၽြန္ပ္တိုု႔အေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ကုုမၼဏီသည္ ၁၉ ၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကိုု အဓိကထား၍ ထုတ္လုပ္ေသာ မိသားစုလုပ္ငန္းၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ကုုမၼဏီမွ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ငရုတ္ဆီ၊ ငံၿပာရည္၊ ရွာလကာရည္၊ စေတာ္ဘယ္ရီယို၊ ၾကက္သြန္ၿဖဴအိုးစိမ္၊ ဒညင္းသီးဆားစိမ္ ၊ခ်ဥ္ဖက္ တို႔ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယ���ုအခါမွာေတာ့ ငရုုတ္ဆီ၊ ဒညင္းသီးဆားစိမ္၊ ရွာလကာရည္ တို႔ကို အဓိကထား၍ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဦးသန္းေအးသည္ (Yangon Uinversity) မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ေသာ Dip in Food ကို First Batch တြင္သင္ယူခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ စနစ္တက်သင္ယူတက္ေၿမာက္ၿပီး စာသံုးသူမ်ားအတြက္ စိတ္ခ��ရၿပီး အႏၱရာယ္ကင္း၍ သန္႔ရွင္းလတ္ဆက္ေသာ ကုန္ပစၥည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ထုတ္လုပ္ၿပီး Customer မ်ားကို ေစတနာထား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အမွတ္(၅) A4၊ ယင္းတိုက္လမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ၿမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ၿဖန္႔ခ်ီေရး

ၿဖန္႔ခ်ီေရး

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔၏ ၿဖန္႕ခ်ီေရးလုုပ္ငန္း အေလးတနက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ၿဖန္႕ခ်ီရာတြင္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္ ဆိုုင္မ်ားသုုိ႕ လ်ွင္ၿမန္စြာ ေရာက္ရွိႏိုုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာေသာ နည္စနစ္ေကာင္းမ်ားကိုု လက္ကိုုင္ထားသည္။

ယခုုလက္ရွိၿဖန္႕ခ်ီေနေသာ ေနရာမ်ား
  • City Mart
  • Ocean Mart
  • Junction Center
  • Mingalar Market
  • Dawei Division
  • Myeik Division
  • Singapore


City Mart

City MartOcean Super Mart

Ocean Super Center
Junction Super Mart

Junction Centreထုုတ္ကုန္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ကုုမၼဏီမွ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ငရုတ္ဆီ၊ ငံၿပာရည္၊ ရွာလကာရည္၊ စေတာ္ဘယ္ရီယို၊ ၾကက္သြန္ၿဖဴအိုးစိမ္၊ ဒညင္းသီးဆားစိမ္ ၊ခ်ဥ္ဖက္ တို႔ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ငရုုတ္ဆီ၊ ဒညင္းသီးဆားစိမ္၊ ရွာလကာရည္ တို႔ကို အဓိကထား၍ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ငရုုတိဆီ


ဒညင္းသီး


J

ရွာလကာရည္Market Enquiry

General Enquiry

Feedback

ဆက္သြယ္ရန္

ဖုန္း: ၀၉-၇၃၀၁၇၅၆၈
အမွတ္(၅) A4၊ ယင္းတိုက္လမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ၿမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

Terms of Use

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Privacy Policy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.